UBND QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số 1 Vạn Hạnh, Long Biên - Thành Phố Hà Nội
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (PHIÊN BẢN 6.3)
Tiếp dân

- Tiếp dân thường xuyên.
- Tiếp dân định kỳ.

Tiếp nhận, phân loại đơn

- Tiếp nhận đơn thư tại đơn vị và nơi khác gửi đến.
- Phân loại đơn (Thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền), duyệt phân loại đơn.

Thụ lý đơn

- Phân công thụ lý đơn.
- Thụ lý đơn, duyệt kết quả thụ lý.

Tra cứu hồ sơ

- Tra cứu tổng hợp kết quả xử lý đơn thư.
- Tìm kiếm đơn thư.

Hướng dẫn sử dụng

- Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng theo các vai trò.

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: 19006142
Email: tech@efy.com.vn

Download Teamview (Hỗ trợ từ xa)